Regulamin Konkursu „Nauka to świetna zabawa”

Regulamin Konkursu „Nauka to świetna zabawa”

REGULAMIN KONKURSU

pod naz „Nauka to świetna zabawa”

 1. Postanowienia ogólne
  1. Niniejszy konkurs („Konkurs”) jest organizowany przez Ładne Bebe spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie (03-808), przy ul. Mińskiej 29A bud. 44, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000807122, NIP: 7010948388, REGON: 384535203, z kapitałem zakładowym w wysokości 6.000,00 zł („Organizator”)
  2. Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Konkursu oraz prawa i obowiązki uczestników Konkursu i Organizatora.
  3. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
  4. Konkurs trwać będzie od dnia 20 maja 2024 r. do dnia 24 maja 2024 r. („Okres konkursu”), a jego uczestnikami („Uczestnicy”) mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, mające pełną zdolność do czynności prawnych, niebędące pracownikami ani współpracownikami Organizatora, subskrybujące newsletter Ładne Bebe. W przypadku, gdy Organizator nabierze uzasadnionych wątpliwości co do pełnoletności Uczestników, może zobowiązać Uczestnika do przedstawienia pisemnej zgody opiekuna prawnego na udział w Konkursie.
  5. Przystąpienie do Konkursu przez Uczestnika jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu („Regulamin”) oraz zapoznaniem się z klauzulą informacyjną dotyczacą przetwarzania danych osobowych zawartą w treści niniejszego Regulaminu i jest dokonywane poprzez rozwiązanie Zadania konkursowego zgodnie z pkt. 2. Regulaminu.
 1. Zadanie konkursowe
  1. Aby wziąć udział w Konkursie należy spełnić warunki dotyczące Uczestnika, wskazane w pkt 1.4. powyżej, zaakceptować Regulamin oraz przesłać w Okresie konkursu odpowiedź na pytanie: Którą zabawkę chciałoby dostać Twoje dziecko i dlaczego? („Zadanie konkursowe”). Zadanie konkursowe zostanie ogłoszone na portalu „Ładne Bebe” pod artykułem Nauka to świetna zabawa! – LadneBebe.pl.
  2. Uczestnik może zgłosić do Konkursu jedno Zadanie konkursowe.
  3. Rozwiązanie Zadania konkursowego polega na udzieleniu kreatywnej odpowiedzi na Zadanie konkursowe w komentarzu pod artykulem Nauka to świetna zabawa! – LadneBebe.pl.
  4. Uczestnicy obowiązani są do przestrzegania zasad współżycia społecznego, dobrych obyczajów oraz przepisów prawa. Ich naruszenie, w szczególności poprzez prezentowanie w Zadaniu konkursowym treści o charakterze rasistowskim, ksenofobicznym lub szowinistycznym wyklucza Uczestnika z Konkursu.
 2. Rozstrzygnięcie Konkursu oraz komisja konkursowa
  1. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu nadzór sprawuje dwuosobowa komisja konkursowa Organizatora, w skład której wchodzi Katarzyna Stadejek oraz Paulina Pomaska („Komisja konkursowa” lub „Komisja”).
  2. W do 27 maja 2024 r. Komisja dokonuje rozstrzygnięcia Konkursu poprzez wybór 3 (trzech) laureatów, którzy wykonali Zadanie konkursowe w sposób najbardziej kreatywny i ciekawy („Laureaci”).
  3. Komisja konkursowa rozstrzyga wszelkie spory lub wątpliwości powstałe w związku z przebiegiem Konkursu oraz treścią niniejszego Regulaminu. Rozstrzygnięcia Komisji są ostateczne i wiążą Uczestników.
  4. Komisja zastrzega sobie prawo do weryfikacji spełnienia przez Laureata warunków dotyczących Uczestnika. 
 3. Nagroda
  1. Laureaci otrzymują nagrody, które mają charakter rzeczowy (dalej: „Nagrody” lub każda z osobna jako „Nagroda”).
  2. Nagrodą dla Laureata jest nagroda zabawkowa.
  3. O wynikach konkursu Uczestnicy zostaną powiadomieni w wiadomościach prywatnych.
  4. Organizator wyłącza możliwość wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za Nagrodę oraz zamiany Nagrody na inną.
 4. Postępowanie reklamacyjne
  1. Reklamacje co do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane pisemnie na adres Organizatora wskazany w punkcie 1.1. niniejszego Regulaminu w terminie 14 dni od dnia rozstrzygnięcia Konkursu (decyduje data stempla pocztowego – dzień wysłania reklamacji na powyższy adres).
  2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
  3. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Konkursu.
  4. Pisemna reklamacja powinna być wysłana z dopiskiem „Konkurs” i zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji oraz żądanie Uczestnika.
  5. Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 30 dni od dnia doręczenia reklamacji Organizatorowi. Uczestnik zostanie poinformowany o rozstrzygnięciu Organizatora listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty jej rozpatrzenia. 
 5. Prywatność i dane osobowe
  1. Na podstawie art. 13 Rozporządzenia 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) Organizator przekazuje Uczestnikom następujące informacje oraz oświadcza, iż przetwarzanie danych osobowych będzie odbywało się zgodnie z następującymi zasadami: (i) Administratorem danych osobowych Uczestnika jest Ładne Bebe spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie (03-808), przy ul. Mińskiej 29A bud. 44, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000807122, NIP: 7010948388, REGON: 384535203, adres e-mail: ladnebebe@gmail.com; (ii) W sprawach związanych z ochroną danych osobowych Uczestnik może skontaktować się z Organizatorem w formie elektronicznej pod adresem e-mail: ladnebebe@gmail.com lub w formie pisemnej pod adresem: ul. Mińska 29A, 03-808 Warszawa; (iii) Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane: w celu wykonania zobowiązań Organizatora wynikających z Regulaminu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO oraz w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Producenta polegającego na ewentualnym dochodzeniu roszczeń lub obronie przez roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Organizatora – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; (iv) Dane osobowe Uczestników będą przekazywane osobom upoważnionym przez Organizatora – pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki, a podmiotom przetwarzającym, którym Organizator zleca czynności wymagające przetwarzania danych, a także innym odbiorcom – np. kurierom, operatorom płatności, dostawcom usług IT lub organom uprawnionym do otrzymania danych na podstawie przepisów prawa; (vi) Dane osobowe Uczestników mogą być przekazywane do państw trzecich w związku ze stosowanymi rozwiązaniami informatycznymi. W przypadku wskazanego przekazania stosowane są odpowiednie i właściwe zabezpieczenia wymagane przez przepisy o ochronie danych osobowych; (vii) Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w Okresie konkursu oraz okresie niezbędnym na wypełnienie przez Organizatora ciążących na nim obowiązków wobec Uczestników. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Organizatora. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa; (vii) Uczestnikowi przysługuje prawo: dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych; (viii) W przypadku naruszenia przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych, Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych; (ix) Dane osobowe Uczestników nie będą podlegały profilowaniu; (x) Podanie danych osobowych jest niezbędne w celu uczestnictwa w Konkursie i jego realizacji.
 6. Postanowienia końcowe
  1. Wartość Nagrody jest wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
  2. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy. Kompletną informację o zasadach przeprowadzenia Konkursu zawiera niniejszy Regulamin.
  3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, jeżeli nie naruszy to praw nabytych przez Uczestników Konkursu. Zmiany zostaną udostępnione Uczestnikom w analogiczny sposób jak niniejszy Regulamin.
  4. Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane przez Uczestników konkursu.
  5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie lub utrudniony dostęp do serwisu Instagram z przyczyn od niego niezależnych, pozostających poza kontrolą Organizatora, w szczególności będący wynikiem działań lub zaniechań serwisu, itp.
  6. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za połączenia internetowe, w szczególności za przerwanie, zawieszenie lub zniekształcenie takiego połączenia mogących spowodować stratę lub zniszczenie Zadania konkursowego. 
  7. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 471).
  8. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
  9. Wszelkie spory wynikłe z wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla Organizatora.
  10. Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia Konkursu.
Dodaj komentarz