Regulamin konkursów

na stronie www.ladnebebe.pl

Regulamin konkursów

Oto regulamin konkurs organizowanych na www.ladnebebe.pl

1. Regulamin określa ramowe zasady organizacji konkursów na stronie ladnebebe.pl

2. Organizatorem konkursów jest ladnebebe.pl.

3. Dane osobowe przekazane ladnebebe.pl przez uczestników konkursów organizowanych na zasadach określonych w niniejszym regulaminie będą przez nią przetwarzane w celu realizacji konkursu, wyłonienia zwycięzców konkursu, doręczenia nagród.

4. Przystępując do udziału w danym konkursie uczestnicy wyrażają zgodę na udział w nim na zasadach określonych w niniejszym regulaminie oraz w zapowiedzi danego konkursu

5. Udział uczestnika małoletniego w konkursie jest dozwolony wyłącznie za zgodą jego przedstawiciela ustawowego.

6. Na stronie ladnebebe.pl będą ogłaszane zapowiedzi danych konkursów. Każda zapowiedź dotyczyła będzie jednego, odrębnego konkursu. Każda zapowiedź będzie zawierała:

a) datę oraz czas przeprowadzenia konkursu;

b) szczegółowe zasady konkursu;

c) rodzaj oraz liczbę nagród i zasady wyłaniania zwycięzców konkursu;

d) maila na który należy wysłać prawidłową odpowiedź;

e) zasady przekazania nagród

7. W danym konkursie wezmą udział jedynie uczestnicy, którzy zamieszczą w treści maila wymagane elementy oraz wyślą maila w terminie umożliwiającym jego dotarcie na czas trwania konkursu oraz spełnią inne wymagania określone w zapowiedzi danego konkursu.

8. W przypadku, gdy uprawniona osoba nie zgłosi się po odbiór nagrody w określonym w zapowiedzi danego konkursu terminie, prawo do otrzymania nagrody przez danego zwycięzcę wygasa.